Niels Erik Wille


Curriculum Vitae

Sammendrag

 • Uddannet som cand.mag. i Dansk (hovedfag) og Filosofi (bifag) fra Københavns Universitet, 1969. Supplerende uddannelse som Dokumentalist (forskningsbibliotekar), 1977.

 • Amanuensis i Nudansk Sprog ved Inst. for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 1969 - 1971.

 • Amanuensis, fra 1973 lektor, i Sprogbrugsanalyse (Pragmatik) ved Roskilde Universitetscenter, 1971 - 1986. Tilknyttet Den Humanistiske Basisuddannelse og overbygningsuddannelsen i Dansk. Fra 1978 overbygningsuddannelsen i Kommunikation.

 • Førstebibliotekar ved Rigsbibliotekarembedet (fra 1990 Statens Bibliotekstjeneste), 1986 - 1996.

 • Lektor i Dansk Sprog, Inst. f. Datalogi, Kommunikation og Uddannelse, Roskilde Universitetscenter, 1996 - 2007. Fra 2000 Inst. f. Kommunikation, Journalistik og Datalogi. Fra 2006 Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. Tilknyttet overbygningsfaget Kommunikation og den Humanistiske Basisuddannelse, fra 2004 også overbygningsfaget Performance-design.

 • Lektor emeritus (ekstern lektor) fra sept. 2007. Tilknyttet overbygningsfagene Kommunikation og Performance-design.


Detaljeret udgave

 • Født 27. April 1942 i København
 • Dansk statsborger

Uddannelse:

 • 1961 Matematisk-Fysisk Studentereksamen. Lyngby Statsskole
 • 1968 Hovedfagseksamen i Dansk, Københavns Universitet. Specialeafhandling: "De frie vers og deres fremførelse som en forudsætning for modernismens poesi." Karakter: UG÷
 • 1969 Bifagseksamen i Filosofi. Særligt studeret område: Lingvistikkens videnskabsteoretiske grundlag. Karakter: UG
 • 1976-77: Tillægsuddannelse som dokumentalist (forskningsbibliotekar). Dansk Teknisk Litteraturselskab.
 • Efteruddannelse inden for universitetspædagogik, edb, forvaltning, projektstyring, udstillingsteknik, AV-midler, ophavsret, institutledelse m.v.

Ansættelser:

 • 1966-68: Årsvikar ved Lyngby Statsskole.
 • 1967-68: Medarbejder ved Nyordsundersøgelsen. Dansk Sprognævn.
 • 1967-68: Undervisningsassistent ved Institut for Nordisk Filologi. Fag: Litterær fortolkning; Nydansk Sprog; Dansk Prosahistorie.
 • 1969 - 1971: Amanuensis i Nudansk Sprog ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
 • 1971 - 1986: Amanuensis, fra 1973 lektor, i Sprogbrugsanalyse (Pragmatik) ved Roskilde Universitetscenter. Undervisning ved Den Humanistiske Basisuddannelse, Den Naturvidenskabelige Basisuddannelse og fra 1978 overbygningsuddannelsen i Kommunikation.
 • 1986 - 1996: Førstebibliotekar ved Rigsbibliotekarembedet (fra 1990 Statens Bibliotekstjeneste). Særlige ansvarsområder: Informationsteknologi i bibliotekerne. Ophavsret. Betjening af forskning og højere uddannelser.
 • 1988 - 1989 (i alt 7 mdr.): Fungerende overbibliotekar ved Aalborg Universitetsbibliotek.
 • 1990 - 1991 (i alt 18 mdr.): Fungerende administrationschef ved Statens Bibliotekstjeneste.
 • 1993-1996: Leder (Project Manager) for projektet FACIT (Fast Automated Conversion with Integrated Tools) under Telematik-programmet i EU. Partnere: Statens Bibliotekstjeneste, Statsbiblioteket, Biblioteca Nazionale Centrale (Firenze), Biblioteca Nazionale V.E.III (Napoli) og Ethnike Bibliotheke tes Hellados (Athen).
 • 1996 - 2007: Lektor i Dansk Sprog ved Institut for Datalogi, Kommunikation og Uddannelsesforskning, RUC. Fra 2000 Inst. f. Kommunikation, Journalistik og Datalogi. Fra 2006 Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknoogier.
 • 2007 - : Lektor emeritus (ekstern lektor). Tilknyttet overbygningsfagene Kommunikation og Performance-design.

Institutionelle tillidsposter. Medlemskab af faglige udvalg, råd og nævn m.v.

 • Medlem af (og i perioder formand for) følgende studienævn m.v.:
  • Studienævnet for Dansk, K.U.(1970-71).
  • Det Humanistiske Interimstudienævn, RUC (1972).
  • Studienævnet for Den Humanistiske Basisuddannelse, RUC(1973-74 og 1977-78).
  • Konsistoriums Uddannelsesudvalg, RUC (1974-77 og 2004-05).
  • Studienævnet for Kommunikationsuddannelsen, RUC (1978-86).
  • Medlem af Det Rådgivende Uddannelsesudvalg for Forskningsbibliotekar- og Dokumentalistuddannelsen ved Danmarks Biblioteksskole (1989-96).
  • Studieleder. Studienævnet for Kommunikation og Journalistik. (1.2.99 - 31.12.99).
  • Studieleder. Studienævnet for Performance-design (1.10.03 - 31.7.2007).
 • Medlem af Konsistorium ved Roskilde Universitetscenter, 1974-77. Prorektor, 1976-77.
 • Institutleder, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi. Roskilde universitetscenter. Jan. 2000 - juni 2003.
 • Formand for styregruppen for ph.d.-programmet Kommunikation. Journalistik og Medier, RUC. Jan. 2000 - aug. 2004.
 • Medlem af ledelsen af den nationale forskerskole i Medier, Kommunikation og Journalistik (FMKJ), 2001 - 2004.
 • Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1982-85. (Udtrådt efter eget ønske).
 • Medlem af SHF's og SSF's fællesudvalg for Medieforskning, 1982-85. Udpeget af SHF.
 • Medlem af styregruppen for ETTO-initiativet (Edb i Tekst, Tale og Ordbøger), 1982-85. Udpeget af SHF.
 • Medlem af styregruppen for initiativet Teknik & Samfund under SSF, 1984-87.
 • Medlem af styregruppen for Dansk Talesprog i dets Variationer, 1985-87. Udpeget af SHF.
 • Medlem af SHF og SSF's styregruppe for Forskningsevaluering, 1984-92. Udpeget af SHF.
 • Formand for styregruppen for Humanistisk Informatik under FTU-programmet, 1984-91, Udpeget af SHF
 • Formand for Dansk Data Arkivs betsyrelse, 1987-90. Udpeget (som medlem) af Planlægningsrådet for Forskningen/Forskningspolitisk råd.
 • Medlem af bestyrelsen for EUROTRA DK, 1984-90. Udpeget af SHF.
 • Medlem af Kulturministeriets Udvalg til Revision af Ophavsretslovgivningen, 1986 - 1990.. Indstillet af Det faglige Fællesudvalg for Folke- og Forskningsbiblioteker.
 • Medlem af Den Internationale Standardiseringsorganisations arbejdsgruppe om "Performance Indicators for Libraries" (ISO TC 46 SC 8 WG 4), 1992-96. Udpeget af Dansk Standard.
 • Medlem af DANDOK, Statens Udvalg om Videnskabelig og Teknisk Information og Dokumentation (Forskningsministeriet), 1993 - 1996. Udpeget af Statens Bibliotekstjeneste.
 • Medlem af Kulturministeriets Rådgivende Forskningsudvalg, 1994 -96. Udpeget af Kulturministeren.
 • Medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg, 1997 - 1998. Udpeget af Kulturministeren.
 • Medlem af det rådgivende forskningsudvalg ved Statsbiblioteket og Naturhistorisk Museum, Århus. 1996 - 2003. Udpeget af Kulturministeriets forskningsudvalg.
 • Medlem af DIFO (Udvalget om Digital Forskningspublicering), fra 1995. Udpeget af Forskningsministeren. Udvalget nedlagt.
 • Sekretær for Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet (UBIS), 1995-96. Udpeget af Kulturministeriet.
 • Medlem af styregruppen for projektet Det Elektroniske Forsknings- og Uddannelsesarkiv (DEFUA) ved Roskilde Universitetsbibliotek.
 • Formand for udvalg nedsat af Kulturministeriet til vurdering af forskningen ved Danmarks Biblioteksskole. Efterår 1999.

Andre tillidsposter:

 • Medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening, 1978-80; Universitetslærerudvalget, 1978-80. AC's udvalg om Højere Uddannelser og Forskningen, 1979-80.
 • Medlem af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabelige Arbejder (AC's udvalg om ophavsret), 1980-82. Udpeget af Dansk Magisterforening.

Censorbeskikkelser:

 • Censor ved følgende uddannelser:
  • Dansk ved seminarierne (1973-86); Århus Universitet (fra 1975); Odense Universitet (fra 1975); Aalborg Universitet (fra 1979); Københavns Universitet (fra 1994); Roskilde Universitetscenter (1994-96).
  • Journalistuddannelsen (fra 1975)
  • Den sprogligt-pædagogiske basisuddannelse ved AUC (1976-86).
  • Litteraturvidenskab, K.U. (1972-90).
  • Mediekundskab, K.U. (1990-94).
  • Sprogpsykologi, K.U. (fra 1975)
  • Informationsvidenskab, Å.U. (fra 1984).
  • Humanistisk Informatik, AUC (fra 1986)
  • IT-Højskolen, Kbh. - nu IT-U (fra 2003)
  • Kommunikationsuddannelsen, RUC (1992-96).
  • Bibliotekaruddannelsen og Forskningsbibliotekaruddannelsen, Danmarks Biblioteksskole (fra 1989).

 • Censorformand ved Humanistisk Informatik, AUC, indtil okt. 98, og censornæstformand ved Sprogpsykologi, K.U., indtil okt. 98.

Sidst revideret 05.09.2007. new@ruc.dk