Niels Erik Wille


Forskning

Min forskning breder sig over en række emneområder. En mere detaljeret beskrivelse fremgår af min liste over publikationer m.v. , mens det følgende er et forsøg på en sammenfatning.


Performance-teori

Dette er et nyt område som er tæt forbundet med det nye fag på RUC: Performance-design. Der er tale om teorier og metoder som trækker på drama-teori, musik-teori og tilsvarende performative kunstarter, men ogsåĘpå områder som jeg har arbejdet med i mange år: Lingvistik, semiotik, retorik, tekst-teori, litteratur-teori, billed-teori, filosofisk æstetik, interaktive medier mv.

For tiden ligger min hovedindsats inden for kritisk diskussion af teori, begrebsdannelse og terminologi inden for "Performance Studies". Hertil kommer supplerende arbejde med ophavsretlige problemer i forbindelse med performative værker og deres fremførelse (se også nedenfor).

Sprogforskning. Pragmatik

Tyngdepunktet i min forskning ligger inden for nyere dansk sprog, med særlig vægt på sprogets rolle i skriftlig kommunikation. Det teoretiske og metodiske udgangspunkt er sprogbrugsforskning eller pragmatik, og jeg var med til at introducere pragmatikken i Danmark i slutningen af 60'erne. Vi etablerede en særlig dansk variant af pragmatikken (nærmest svarende til det som i dag kaldes for "discourse analysis") med hovedvægten på en kritisk analyse af sprog og fremstillingsform i skrevne og trykte tekster. Inspirationen kom i høj grad fra afdøde professor Paul Didrichsen og hans elever.

Jeg har især beskæftiget mig med sproget i faglig formidling, herunder myndighedernes sprog i offentlig kommunikation, samt administrativ og juridisk sprogbrug.

Jeg interesserer mig også for generel sprogteori, samt retorik og argumentation.

Publikationer: A2. Sprog og sproglig kommunikation


Litteraturforskning

Jeg har beskæftiget mig med en række emner der ligger inden for litteraturforskningen: Metrik og versformer, især moderne "frie vers". Fortælleteori. Fortolkningsteori. Triviallitteratur. Science Fiction og Fantasy.

Min tilgang til disse emner er imidlertid meget præget af min sprogvidenskabelige forankring og min interesse for "almindelige menneskers" litteraturbehov og forståelsesformer. Jeg opfatter ikke mig selv som "litteraturforsker".

Publikationer: A4. Skønlitteratur


Kommunikation og medier

Mit arbejde inden for dette brede felt strækker sig fra generelle teorier om kommunikation og medier, til studier og erfaringsindsamling inden for et mere begrænset udsnit af medier: Trykte medier, udstillinger og edb-baserede medier (specielt cd-rom-baserede medier og netmedier).

Jeg fokuserer i stigende grad på elektronisk publicering og dens rolle i forskning og i andre former for faglig formidling. Jeg er særligt interesseret i samspillet mellem elektroniske medier og andre medieformer, især trykte medier.

Publikationer: A3. Medier og faglig formidling


Biblioteker og informationssystemer

I mange år har jeg arbejdet med biblioteker og de informationssystemer som typisk anvendes i biblioteker, f.eks. bibliotekskataloger og bibliografiske opslagsværker. Jeg opfatter biblioteker og de dertil knyttede aktiviteter som vigtige former for faglig formidling.

I den periode hvor jeg var ansat i Statens Bibliotekstjeneste, arbejdede jeg især med bibliotekernes brug af moderne informationsteknologi, men også deres håndtering af materialer i elektronisk form. Jeg har desuden være projektleder for et EU-støttet projekt om konvertering af gamle kortkataloger til elektroniske kataloger (FACIT-projektet).

Publikationer: A6. Biblioteker og biblioteksrelaterede informationssystemer


Ophavsret

Siden slutningen af 70'erne har jeg på forskellig måde været involveret med ophavsret i forbindelse med faglig formidling og nye medier. Først som medlem af AC's udvalg om ophavsret (UBVA) og derefter som medlem af lovrevisionsudvalget under Kulturministeriet (1986-1990) og Statens Bibliotekstjenestes specialist i ophavsret. Denne interesse holder jeg vedlige, men nu med særligt henblik på professionelle mediearbejderes rettighedsproblemer.

Jeg har især fokuseret på de særlige rettighedsproblemer i forbindelse med elektroniske (digitale) medier.

Publikationer: A7. Ophavsret. Biblioteksafgift. Pligtaflevering


Administration og ledelse

Som et biprodukt af mine andre interesser og mit praktiske arbejde har jeg beskæftiget mig med administration og ledelse. Som en parallel til min interesse for bibliotekssystemer har jeg arbejdet teoretisk og praktisk med administrative informationssystemer, især journal- og arkivsystemer.

Publikationer: A8. Administration og ledelse


Sidst revideret 06.09.2007. new@ruc.dk