Niels Erik Wille

Faglige interesser:

Min faglige baggrund er sprogvidenskab og filosofi, suppleret med efter- og videreuddannelse inden for biblioteks- og informationsvidenskab, edb og ophavsret.

Jeg arbejder med sproglig kommunikation i forskellige former og anvendelser, ikke mindst i forbindelse med formidling af faglig information til ikke-fagfolk. Jeg fokuserer især på skriftlig kommunikation: læselighed, læsbarhed, forståelighed, fremstillingsformer og genrer, den lexivisuelle helhed, samspillet mellem tekst og illustration, samspillet mellem formål, indhold og form m.v.

Drivkraften bag denne tilgang er en stærk interesse for demokratiets vilkår i det moderne samfund og betingelserne for en fortsat udvikling af velfærdssamfundet. En væsentlig inspiration har været Jürgen Habermas' diskussion af den borgerlige offentlighed og mediernes rolle i dannelsen af en informeret og ræssonnerende offentlighed.

Af de medier der anvendes i "faglig formidling", holder jeg mest af de boglige (trykte) medier, udstillinger og de nye digitale medier, som f.eks. "multimedier", "netmedier" og andre hypertekst-medier.

Jeg er meget optaget af samspillet mellem boglige medier og digitale medier og følger nøje udviklingstendenser i retning af "migration" fra de trykte til de digitale. Men jeg ser samtidig på de muligheder den digitale teknologi giver for at billiggøre og forny produktion og distribution af bøger og andre trykte medier.

På det seneste er jeg begyndt at interessere mig for den teoretiske baggrund for faget Performance-design, den såkaldte performance-teori. Selv om den i høj grad bygger på de performative kunstarter (teater, dans, sang, musik, oplæsning mv.), så trækker den også på mange at de teorier og metoder som jeg har beskæftiget mig med i mange år: Semiotik, lingvistik, retorik, tekst-teori og litteratur-teori, billedteori mv.

Jeg har tilbragt 10 år i biblioteksverdenen, hvor jeg arbejdede med udnyttelsen af digital teknologi i bibliotekerne, med informationspoltik og med ophavsretlige problemer. Disse interesser holder jeg stadig ved lige, men især ophavsretten. Denne interesse har jeg fået ny anvendelse for i forbindelse med faget Performance-design.

For faget Kommunikation udbød jeg (indtil foråret 2012)2 gange årligt kurset Ret & Rigtig, om formelle krav til specialer, rapporter og ph.d.-afhandlinger og lign. Kurset henvender sig især til specialestuderende og ph.d.-studerende, men er åbent for alle interesserede. Til kurset er knyttet et web-baseret materiale som blev gjort tilgængeligt efter hver kursussgang.

For faget Performance-design har jeg tidligere udbudt et kursus i Ophavsret, rettighedsforaltning mv. Til kurset er knyttet et web-baseret materiale.

På det humanistiske basisstudium har jeg gennem flere år afholdt et grundkursus i Tegn og Tekster. I forbindelse med kurset er der udviklet et lærebog: Fra Tegn til Tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur. 2007. 448 s.


Sidst revideret 17.11.2013. new@ruc.dk