Niels Erik Wille


Udvalgte publikationer og andre arbejder

(Printervenlig udgave)
(Fuldstændig udgave)


OBS! Listen indeholder enkelte værker som ikke er publiceret i normal forstand, men som er færdigjort og afleveret til den primære modtagergruppe, f.eks. en rekvirent. Det drejer sig typisk om rapporter, udredninger og analyser. Disse værker er offentligt tilgængelige og kan rekvireres hos forfatteren.

Klik på overskrifterne fører til det pågældende afsnit af publikationslisten! Klik på Til Indholdsoversigt fører til indholdsoversigten.

Indholdsoversigt

A. Faglitterære arbejder
 1. Blandet
 2. Sprog og sproglig kommunikation
 3. Medier og faglig formidling
 4. Skønlitteratur
 5. Uddannelse og uddannelsesplanlægning
 6. Biblioteker og biblioteksrelaterede informationssystemer
 7. Ophavsret. Biblioteksafgift. Pligtaflevering
 8. Administration og ledelse

B. Faglitterære oversættelser

C. Skønlitterære oversættelser

   Kun i den fuldstændige udgave

D. Diskografi - sangtekster

   Kun i den fuldstændige udgave
A. Faglitterære arbejder

Tilbage til Indholdsoversigt   A1. Blandet

 1. Leksikonartikler i Henning Harmer og Thomas Jørgensen (red.): Gyldendals Litteraturleksikon 1 - 4. Kbh. 1974. [Bl.a. artiklerne: "Gestaltpsykologi." "Idealisme." "Introspektion." "Kommunikation." "Litteratursociologi." "Materialisme." "Pantheisme." "Pragmatik." "Semantik." "Semiologi." "Sprogpsykologi." "Syntaks." "Triviallitteratur."]

 2. Leksikonartikler i Jens Bjerg (red.): Gads Psykologileksikon. København: Gads Forlag. 2004.

 3. (Sammen med Olav Harsløf): "Noget ved musikken." (Kronik) Politiken. 21. nov. 2006.


Tilbage til Indholdsoversigt   A2. Sprog og sproglig kommunikation

 1. "Begrebet normalsprog. En sprogfilosofisk analyse." I: NyS. Nydanske Studier & Almen Kommunikationsteori. Nr. 1. 1970. [Delvis genoptrykt i: Lindegaard Hjorth m.fl. (red.): Direktiv og Debat. Gyldendal, Kbh. 1973.]

 2. (Sammen med Peter Harms Larsen): "Introduktion til Pragmatik og Pragmatisk Analyse." I: NyS. Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori. Nr. 2, 1970. s. 41 - 108. [Med fyldig bibliografi]. Genoptrykt i NyS, nr. 9, 1978. S. 78 - 106. [Uden bibliografi].

 3. (Sammen med Mogens Løj): "Om faget Dansk" I: Kritik, nr. 13. 1970. S. 120 - 135.

 4. "Kære Beate ... Om postkort, festtelegrammer o.lign." I: Selvsyn, 12. årg. nr 1. Gyldendal, Kbh. 1971. S. 52 - 59 [Eksempel på pragmatisk analyse af en teksttype]

 5. "Sprog- og tekstteoretiske indfaldsvinkler ved studiet af massekommunikation." I: Statens Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Forskningsråds symposium 10.-11.aug.1971 på Den Internationale Højskole i Helsingør om massekommunikationsforskning. Kbh. 1971. S. 19 - 45.

 6. "Avisernes klichesprog." I: Ny Politik, 1.årg. nr.12, 1972. [Genoptrykt i Hans Veirup m.fl.: Det sproglige seviceeftersyn. Institut for Presseforskning/Danmarks Journalisthøjskole, Århus. 1976. S. 99 - 103.]

 7. "Industriferie. Vejledning i læsning af rejsebureaureklamer." I: Selvsyn, 15.årg. nr.2, 1974. S. 73 - 78.

 8. "Vores krav er rimelige og retfærdige, og vi vil se resultater nu, ellers ... Noter om forhandlingssituationens retorik og pragmatik." I: Klaus Kjøller (red.): Replik til replik. Analyser af sprogbrug III. Borgen, Kbh. 1976. S. 85 - 115 [Med bibliografi]

 9. "Ansatser til en marxistisk pragmatik? John Mortensen: Kritik af pragmatikken." I: Symposium. Tidsskrift for Filosofi. 3/78. Odense, 1978. S. 65 - 69. [Anmeldelse]

 10. "En væsentlig og velkommen bog, men ... " I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 26.årg. nr.9, 1978. S. 455 - 56. [Anmeldelse af Frans Gregersen og Jesper Hermann: Gennem sproget. En undersøgelse af sprogbrug i samfundet. Gyldendals Sprogbibliotek, Kbh. 1978]

 11. "Pragmatik og Lingvistik. En videnskabshistorisk skitse." I: NyS. Nydanske Studier & Almen Kommunikationsteori. Nr. 9, 1978. S. 7 - 77. [Med fyldig bibliografi]

 12. "Opgøret med strukturalismen i sprogvidenskaben." I: Philosophia. Tidsskrift for Filosofi. 8.årg. nr. 1 - 3. Århus, 1979. S. 136 - 143.

 13. "Læsbarhed og indexeringssprog." I: SAML 6, 1980. [Festskrift til Henning Spang-Hansen.] s. 71 - 77.

 14. Kommunikation. 1.del. Modeller og bregreber. Roskilde Universitetscenter, 1981. 2.oplag 1982. 47 s. [Første del af 3 planlagte. 2.del skulle hedde "Tegn og gerninger" og 3.del "Kommunikationens historie." Med fyldig bibliografi.]

 15. "Praktisk argumentation og logisk gyldighed." I: Rørbech & Skyum-Nielsen (red.): Retorisk Festskrift. 22 artikler til professor, dr.phil. Jørgens Fafner på 60 års dagen 4. januar 1985. DAFOLO Forlag, Fredrikshavn. 1985. S. 216 - 232.

 16. (Sammen med Mogens Løj): "Kan vi undvære passiv? eller: - Kan passiv virkelig undværes?" En undersøgelse af passivformernes grammatik, stilistik og pragmatik."I: NyS Nydanske Studier & Almen Kommunikationsteori. Nr. 15. 1985. S. 5 - 42.

 17. (Sammen med Peter Harms Larsen): "De to musketerer - tyve år efter. Om Pragmatik og Pragmatisk Analyse, med to illustrerende cases: Fiktion og faktion." I: Forskningsprofiler. Udgivet af Selskab for Nordisk Filologi. Gyldendal, Kbh. 1989. S. 158 - 192.

 18. "Det Gode Sprog. Nogle tanker om det forskningsmæssige grundlag for rådgivning om sproget i faglig formidling." I: Lars Heltoft og Carol Henriksen (red.): Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen. Roskilde : Roskilde Universitetscenter. 2001. S. 259 - 271.

 19. Fra Tegn til Tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur. 2007. 448 s.

 20. "Sprogfilosofi." I: Linda Svenstrup Munk, Karen Risager og Niels Erik Wille: Den Sproglige Verden. Sprogsociologi. Sprogpsykologi. Sprogfilosofi. Århus: Systime. 2008. S. 66-102

 21. Dersom du, min Læser! ... Om sproghandlinger i fiktionsfortællinger - og andre tekster. [28 s. Fremlagt på festseminaret for Lars Heltoft (60 år), 2. april 2009.]

 22. "Dersom Du, min Læser! ... Om sproghandlinger i fiktionsfortællinger - en sprogfilosofisk udfordring." Nys 40. Nydanske Sprogstudier.. 2011. S. 9-49. [Stærkt rev. udg. af ovenstående.]


Tilbage til Indholdsoversigt   A3. Medier og faglig formidling

 1. (Sammen med Anker Brink Lund og Bruno Ingemann): Konflikt eller idyl. Information om arbejdsmiljø. Roskilde Universitetscenter, 1981. 18 s. [Foredrag til Den Nordiske Konference om Arbejdsmiljø, Finland, 8.sept.1981. Fremført på konferencen af Bruno Ingemann.]

 2. "Kort som kommunikation. Brug og misbrug." I: Geografisk Orientering. 12.årg. nr.1, 1981. S. 220 - 223.

 3. Litteratur om medier, kommunikation og faglig formidling. Roskilde Universitetscenter, 2. reviderede udgave, 1983. 42 s. 3.reviderede udgave, 1987 (ved Arne Thing Mortensen). 4.reviderede udgave, 1990 (ved Robin Cheesman). [Selektiv, systematisk fagbibliografi]. ]
     [Forkortet, løbende opdateret udgave findes på nettet: <http://www.ruc.dk/~new/KommLitt.htm>]

 4. "I hvidt og blåt." I: Hovedområdet, 13.årg. nr.2, 1983. S.8 - 9. [Anmeldelse af Geologisk Museums udstilling "Hvad er salt i grunden?"] Genoptrykt i COMM.FORM. Nyt fra Kommunikationsuddannelsen. nr. 12, juni 1983. S. 11 - 14. Og i Dansk Tidsskrift for Museumsformidling. nr. 7. 1984. s. 68 - 70.

 5. Anmeldelse af Jan Krag Jacobsen. "At interviewe. En bog om at spørge meningsfuldt." I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 31.årg. nr. 2, marts 1983. S.85 - 86.

 6. "Portræt af Cyklistforbundet" I: Cyklister. Medlemsblad for Dansk Cyklistforbund 5-83. Oktober 1983. 43. årg. S. 12 - 16. [Analyse af Cyklistforbundets pjecer og plakater.]

 7. (Sammen med Anker Brink Lund): "Massemedier, massekultur og alkoholoplysning." I: Alkoholpolitik. Tidskrift för Nordisk Alkoholforskning. Helsinki. Vol. 1, 1984. S. 96 - 104. [English summary.]

 8. "Analyse af statslige pjecer om ernæring." I: Jørgen Højmark Jensen m.fl. (red.): Værsgo og spis. En bog om vilkår og mulighed for ernæringsoplysning i Danmark. Oplæg fra en arbejdsgruppe. Statens Levnedsmiddelinstitut, Kbh. 1985. S. 44 - 63.

 9. "Kan narkotikaoplysning blive til reklame for stofferne?." I: Narkotikaoplysning i Norden. Strategier. Evaluering. Konkrete projekter. Rapport fra en nordisk konference om narkotika-information - med bidrag fra England og Vesttyskland. Udgivet af Nordisk Kontaktmandsudvalg for Narkotikaspørgsmål i samarbejde med Nordisk Ministerråd. 1986. S. 11 - 16.

 10. (Sammen med Peter Bøgh Andersen): "Kommunikation og EDB. Om sprogbrugsanalysens relevans for analyse, udvikling og vurdering af edb-systemer." I: Mediekultur. Nr. 2, juni 1986. S. 45 - 69.

 11. Digital forskningspublicering. Beskrivelse og diskussion af 4 forøgsprojekter og deres resultater. Udvalget om Digital Forskningspublicering. Forskningsministeriet. København. 1997. 34 s. ( <http://www.fsk.dk/fsk/publ/1997/digforskpubl/>.)

 12. Medieudviklingen - med særligt henblik på bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere. Udarbejdet til brug for Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet (UBIS). Roskilde Universitetscenter. Roskilde. 1997. 78 s.

  Udgivet som: "Medieudviklingen med særligt henblik på bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere." I: Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet. Bilag. Kulturministeriet. København. Oktober 1997. S. 5 - 57.

 13. (Sammen med Jens Chr. Hauge): Notat om bestillingsudgivelser af smal skønlitteratur ("print on demand"). PLS Consult. København. Januar 1998. 34 s.

 14. Web Page Design 2. HTML 4.0. Introduction and Reference. Roskilde Universitetscenter. Roskilde. Oktober 1998. 122 s. [Elektronisk udgave i pdf-format - beregnet til trykning på begge sider af papiret!]

 15. "The Date of Creation of the First Text Adventure. An Exercise in Source Criticism." Roskilde Universitetscenter, 1999. 11 s. (Publiceret elektronisk.)

 16. (Sammen med Hanne Dankert): "Constructing the Concept of the 'Interactice 3D Documentary' - Film, Drama, Narrative or Simulation." I: Lars Quortrup (ed.): Virtual Interaction: Interaction in Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer. London. 2001. S. 345 - 370.

 17. (Sammen med Simon Heilesen): "Uddrag af bogen 'Design for WWW'." Design DK. Dansk Design Centers Tidsskrift. 4 : 2000. S. 56 - 79.

 18. (Sammen med Simon Heilesen): Design for WWW. Kbh.: Dansk Design Center. 2001. 96 s. [Med dansk og engelsk tekst.]

 19. "Hvad er 'faglig formidling' - oprindelse og baggrund." I: Leslie Flemming og Bruno Ingemann (red.): Vinkler på Faglig Formidling. (Papirer om Faglig Formidling nr. 48/02) Roskilde: RUC/Kommunikation. 2002. S. 11 - 30.

 20. (Sammen med Simon Heilesen): "'Det farligste dyr i skoven'? - Faglig formidling i en folder på papir og på Nettet." I: Leslie Flemming og Bruno Ingemann (red.): Vinkler på Faglig Formidling. (Papirer om Faglig Formidling nr. 48/02) Roskilde: RUC/Kommunikation. 2002. S. 149 - 167.

 21. "E-bogen - løfterig realitet eller lygtemand?" DF Revy. Dansk Forskningsbiblioteksforening. 2002.

 22. (Sammen med Hanne Dankert): "In the Mists of Prehistory. Scriptwriting for Interactive 3D Documentaries on the Nordic Bronze Age." I: Kim Halskov Madsen og Lars Quortrup (red.): Production Methods. Behind the Scenes of Virtual Inhabited 3D Worlds. London: Springer. 2003.

 23. "Faglig formidling som praksisfelt. Om begrebets oprindelse og baggrund." 2. udg., febr. 2003. I: Leslie Flemming og Bruno Ingemann (red.): Faglig Formidling - praksis og konsekvenser. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 2003. S. 131-149.

 24. "Legibility of text meant to be read from a computer screen - a key factor in e-publishing." I: Morten Hertzum & Simon Heilesen (red.): Proceedings of the Third Danish Human-Computer Interaction Research Symposium.. (Datalogiske Skrifter) Roskilde: Roskilde Universitetscenter. 2003. s. 99-104.

 25. "Skriften på Skærmen - Computermedieret tekst og læselighed." I: Simon Heilesen (red.): Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 2004. S. 214-34.


Tilbage til Indholdsoversigt   A4. Skønlitteratur

 1. De frie vers og deres fremførelse som en forudsætning for modernismens poesi. Specialeopgave. 1966. 78 s. + 5 s. bilag. [Manuskript.]

  [Anvendelse af strukturel sprogvidenskab, specielt glossematik, til analyse af frivers-tekster og det dermed sammenhørende rytmiske foredrag, dokumenteret bl.a. gennem optagelser af forfatterne, med henblik på at udvikle en generaliseret metrik på sprogvidenskabeligt grundlag.]

 2. "Det modernistiske digt og metrikken." I: Tale og Stemme, 1966, nr.2, s.43-56. [Visuelle og lydlige strukturer i modernistisk digtning.]

 3. "Kritik, pædagogik og videnskab." I: Poetik. Tidsskrift for Æstetik og Litteraturvidenskab, nr. I,1. sept. 1967. S.8-16. [Om litteraturvidenskab]

 4. "Formalisering af romanteori." I: Poetik. Tidsskrift for Æstetik og Litteraturvidenskab, nr. I,2. Dec. 1967. S.36-54.

 5. "Oversætterens forord" I: I.A.Richards: Litteraturkritikkens principper. På dansk ved Niels Erik Wille. Jørgen Paludans Forlag. Kbh. 1968. S. 10 - 13.

 6. "Trivialitet, værdi og forskning." I: Vindrosen, 15.årg., nr.6, 1968. S.67-70. [Om forskning i triviallitteratur]

 7. "Videnskabsfilosofi og litteraturforskning." I: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1968, nr. 3. S.202-213. [Med fyldig bibliografi]

 8. "Fortællingens multidimensionelle univers. En studie i formalistisk litteraturteori." I: Gerlach-Nielsen, Hertel & Nøjgaard (red.): Romanproblemer. Teori og Analyse. Festskrift til Hans Sørensen. Odense Universitetsforlag. Odense. 1968. S.65-78.

 9. "Itsi Bitsi. Versformer, rytme og sproglig stil i den tidlige danske rocklyrik." Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur. Nr. 50, marts 2003. S. 35 - 38.

 10. Trivialkultur, Folkelighed eller Kunst: Dansk rock ved skillevejen, 1965-1975. Et personligt perspektiv. Hedehusene. NEW Information. 2006. 20 s.


Tilbage til Indholdsoversigt   A5. Uddannelse og uddannelsesplanlægning

 1. "Den filologisk-pædagogiske basisuddannelse i Roskilde." I: Kritik, nr.20, 1971. S.57 - 83.

 2. "Menneskelig planlægning og planlægning af mennesker." I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 20.årg. nr.6, sept.1972. S.348 - 365. [Om universitetscentre, basisuddannelser og uddannelsesplanlæning]

 3. (Sammen med Arne Thing Mortensen og Christina Palmquist): Højere uddannelse og forskning i Bulgarien. Roskilde Universitetscenter, 1982. 22 s. [Rapport fra en studierejse, oktober 1981]


Tilbage til Indholdsoversigt   A6. Biblioteker og biblioteksrelaterede informationssystemer

 1. (Sammen med Tamar Bermann, Birgitte Lau og Karen Risager): Litteratursøgning og biblioteksbenyttelse. Kompendium. Roskilde Universitetscenter, 1977. 104 s. 2. udgave 1978.

 2. (Sammen med Tamar Bermamn, Birgitte Lau og Karen Risager): Library User Instruction in the framework of project studies. Roskilde Universitetscenter, 1977. 44 s. Revideret udgave 1978. [Detaljeret gengivet i Fjällbrant & Stevenson: User Education in Libraries. Clive Bingley, London. 1978. S.83 - 96. Oversat til finsk: Bermann, Lau, Risager & Wille: Kirjaston käyttäjäkoulutus projektionpintojen yhteydessä. Tampere, 1981. 61 s.]

 3. (Sammen med Tamar Bermann, Birgitte Lau og Karen Risager): (red.) Library User Instruction and the Teaching of Research Methodology. Report from an international seminar held at Roskilde University Centre, 5.-7.nov.1976. Roskilde Universitetscenter, 1979.

 4. (Sammen med Tamar Bermann): Vejledning i rapportskrivning ved Den Humanistiske Basisuddannelse. Foreløbig udgave. Roskilde Universitetscenter, 1981. 65 s. [Indeholder også vejledning i udformning af litteraturhenvisninger og litteraturlister.]

 5. Edb-perspektiv 1987ff. Perspektivplan for forskningsbibliotekernes fælles edb-arbejde ind i 1990'erne. Udarbejdet for Rigsbibliotekarembedet af Niels Erik Wille. Rigsbibliotekarembedets Skriftsserie nr. 1. Kbh. 1987. 59 s.

 6. "Sammenfatning af debatten." I: Lone Hansen (red.): AACR2, online-kataloger og moderniseringsplaner. Rapport fra et seminar afholdt af Rigsbibliotekarembedet. Rigsbibliotekarembedets Skriftserie, nr. 2. Kbh. 1987. S. 45 - 49.

 7. Informationspolitik med særligt henblik på biblioteker og informationstjenester. Et diskussionsoplæg. Udarbejdet for Statens Bibliotekstjeneste og Kulturministeriet af Niels Erik Wille. Statens Bibliotekstjeneste, Kbh. sept. 1990. 24 s.

 8. Anmeldelse af Carsten Scherrebeck Møller, Jacob Christian Møller og Anette Winkel: Styring af viden. En vital ledelsesfunktion. Børsens Forlag, Kbh. 1989. I: DF Revy, 13.årg., nr. 7, 1990.

 9. "A Framework for a National Information Policy with special regard to libraries and information services." I: NORDINFONYTT, vol. 14 1991: 2. P.19 - 24.

 10. (Sammen med Olga Porotnikoff) CD-ROM i folke- og forskningsbiblioteker. En spørgeskemaundersøgelse. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1992. 24 s. + 10 s. bilag.

 11. (Sammen med Frank Rasmussen, Niels Erik Raun og Steen Knudsen) ALBA på CD-ROM. UNI-C og Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1992.
     [Test-disk med ca. 600.000 poster fra den bibliografiske database ALBA. Projektet indebar bl.a. udviklingen af en menu-baseret implementering af det kommando-orienterede søgesprog CCL (Common Command Language). Projektledelse og ansvarlig for udformningen af skriftlig vejledning, skærmtekster og det elektroniske hjælpesystem.
     Projektet beskrevet i Nyt fra Nyhavn, nr. 4. 1992 (side 4 - 8), og omtalt i KommUNICation, 5-årg. nr.1. Febr. 1993 samt i UNI-Cs årsberetning for 1992/93. Disken anmeldt i Alt om Datax, Juni 1993, p. 4 - 6.]

 12. (Sammen med Olga Porotnikoff) Afprøvning af ALBA på CD-ROM på folke- og forskningsbiblioteker. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1993. 17 s. + 6 s. bilag. [Spørgeskemaundersøgelse]

 13. (Sammen med Birte Christensen-Dalsgaard og Erik Bertelsen): Bevaring af trykte og skrevne primærkilder som elektroniske billeder. (Skrifter fra Statens Bibliotekstjeneste 1) Statens Bibliotekstjeneste, København. 1993. 107 s. [Projektledelse, overordnet redaktion, eneansvarlig for afsnittet om ophavsretlige problemer.]

 14. (Sammen med Olga Porotnikoff): Emnedata i forskningsbibliotekerne. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Statens Bibliotekstjeneste. Redigeret af Olga Porotnikoff og Niels Erik Wille. (Skrifter fra Statens Bibliotekstjeneste 5) Statens Bibliotekstjeneste, København. 1993. 66 s.

 15. "Information Policy in Denmark" Scandinavian Public Library Quarterly Vol. 26, no. 4, 1993. S. 19-20.

 16. (Medforfatter) Edb-perspektiv 1992. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Statens Bibliotekstjeneste. Redigeret af Olga Porotnikoff. (Skrifter fra Statens Bibliotekstjeneste 6). Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1993. 49 s.

 17. Informationspolitik - med særligt henblik på biblioteker og dokumentationscentre. Revideret forord, april 1994. Sammenfat ning, april 1994. Appendiks 4: Høringssvar, 1993. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994. 17 s.

 18. National Information Policy. English Summary. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994. 10 s.

 19. "Emnerepræsentation og emnesøgning i elektroniske kataloger". I: Emnedata i Forskningsbibliotekerne. Rapport fra et seminar afholdt mandag d. 29. nov. 1993 på Danmarks Biblioteksskole, København. Redigeret af Gitte Larsen og Olga Porotnikoff. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994 s. 17 - 35.

 20. "Emnebegrebet = Råstof for erkendelsen." I: DF-Revy 16. årg. nr. 8. Oktober 1993. P. 232 - 234. [Anmeldelse af Birger Hjørland: Emnerepræsentation og Informationssøgning. Bidrag til en teori på kundskabsteroretisk grundlag. Göteborg. 1993]

 21. Retroconversion of typewritten or printed catalogues. An introduction to the FACIT project. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1993. 28 s. [Fyldig bibliografi] 2. udgave, Juni 1994. 24 s.

 22. "Retroconvertire con lo scanner. Un'introduzione al progetto FACIT." I: Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione. Vol. 33 no. 4. Dec. 1993. p. 467 - 474. [Oversat og forkortet udgave af 32. Oversat af Guiseppe Vitiello.]

 23. (Sammen med Guiseppe Vitiello) ["New Approaches to Retrospective Conversion. The FACIT project."] I: Proceedings of the EFLC conference on Library Networking in Europe. Bruxelles 12.-14. Oct. 1994. Edited by Marc Walkiers. TFPL. London. 1995

 24. "OCR/ICR in Retroconversion of Older Card Catalogues" I: Digital Imaging. Proceedings of the Concertation Meeting for Image Processing Projects supported under the Telematics Programme, 7 Nov. 1994. CEC DG XIII E. Luxembourg. 1995. 5 s.

 25. "OCR/ICR in Retroconversion of Older Card Catalogues : The FACIT Prototype." I: Vivliothikes kai pilroforisisi. 1995. No. 12-13. Athen. 1995. s. 74-80.

 26. Optical Character Recognition for Retroconversion of Catalogue Cards: Hardware, Software and Character Representation. By Niels Erik Wille. (FACIT Technical Report no 1). Statens Bibliotekstjeneste, København. Oktober 1996. 65 s. (Elektronisk udgave: <http://www.ruc.dk/~new/FACIT/FACIT-1.PDF>)

 27. (Sammen med Vera Valitutto) A Framework for the Analysis of Catalogue Cards. By Niels Erik Wille and Vera Valitutto. (FACIT Technical Report no 2). Statens Bibliotekstjeneste, København. Rev. udg., oktober 1996. 80 s. (Elektronisk udgave: <http://www.ruc.dk/~new/FACIT/FACIT-2.PDF>)

 28. Retroconversion of Older Card Catalogues using OCR and Automatic Formatting. Project Overview and Final Report. By Niels Erik Wille (FACIT Technical Report no 5). Statens Bibliotekstjeneste, København. Oktober 1996. 75 s. (Elektronisk udgave: <http://www.ruc.dk/~new/FACIT/FACIT-5.PDF>)

 29. The FACIT Project. <http://www.ruc.dk/~new/FACIT/>. November 1996. [Projektets web-sted.]

 30. Anmeldelse af Birger Hjørland: Information Seeking and Subject Representation. An Actvity-Theoretical Approach to Information Science. (New Directions in Information Management, nr. 34) Greenwood Press: Westport, Conn. / London. 1997. 223 s. I: Videnskabsforskning. Nyhedsbrev fra Center for Videnskabsforskning, Roskilde Universitetscenter. Juni 1998.

 31. (Sammen med Simon Heilesen): Vær kritisk - når du søger på internettet. København: Borgens Forlag. 2002. 72 s.

 32. Præsentationsformater for bibliografier, publikationslister og andre referencelister. Roskilde: Roskilde Universitetscenter. 2005. 42 s.

 33. Referencer. Udformning af teksthenvisninger, litteraturfortegnelser og andre referencelister, samt bibliografier og personlige publikations- lister. (Ret&Rigtigt 7). Hedehusene: NEW Information. 2011. 170 s. [A4-format]


Tilbage til Indholdsoversigt   A7. Ophavsret. Biblioteksafgift. Pligtaflevering

 1. Værd at vide om UBVA og ophavsret. Udarbejdet for UBVA af Niels Erik Wille. Akademikernes Centralorganisation, Kbh. 1983. 16 s.

 2. (Sammen med Lisa Sørensen) Omlægningen af biblioteksafgiften 1991-1997. En undersøgelse af konsekvenserne af den nye lov om biblioteksafgift. (Skrifter fra Statens Bibliotekstjeneste 7). Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1993. 112 s.

 3. Bibliotekerne og Kulturministerens Forslag til Ny Lov om Ophavsret. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994. 27 s.

 4. "Bibliotekerne og de digitale medier" I: Nyt fra UBVA, Nr. 3. Oktober 1994. AC. Kbh. 1994. P. 10 - 15.

 5. "Edb og digitale medier - hvad må bibliotekerne?" I: Nyt fra Nyhavn. nr. 3, 1994. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1994. s. 4 - 8.

 6. "Legal Deposit of Electronic Documents. Scope and Criteria." I: Proceedings of the Anglo-Nordic Conference on Legal Deposit and Electronic Documents, Windsor 27. - 29. Oct. 1994. NORDINFO & British Library Research and Development Dpt. Helsinki & London. 1995. 15 s.

 7. Bibliotekerne og Kulturministerens Forslag til Ny Lov om Ophavsret. 2. rev. udgave. Statens Bibliotekstjeneste. Kbh. 1995. 35 s

 8. Notat om bibliotekernes retlige råderum med hensyn til tilgængeliggørelse af offentliggjorte værker. Udarbejdet til brug for Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet (UBIS) af udvalgets sekretariat i Statens Bibliotekstjeneste efter konsultation med Ophavsretskontoret i Kulturministeriet. Statens Bibliotekstjeneste. København. 1996. 44 s.

 9. Elektroniske tidsskrifter og ophavsret. I: Viden om Dansk BiblioteksCenter. - 1996, nr. 1. S. 14-15

 10. Noter om ophavsret for kommende mediearbejdere. Kommunikation, Roskilde Universitetscenter. Roskilde. 1996. 61 s.

 11. "Danish Libraries and the Copyright Law of 1995" 14 s. Publiceret som: <http://www.lib.hel.fi/ulkkirja/birstonas/danish.htm> på: <http://www.lib.hel.fi/ulkkirja/birstonas/ohjelma.html>

  [Også trykt i konferencerapporten for 2. Nordic-Baltic Library Meeting, Birstonas, Litauen. 14.-17. maj.]

 12. Ophavsret mv. for mediearbejdere. Noter til kursus i ophavsret mv., efterår 1998. (Rev. udg.) Roskilde Universitetscenter. Roskilde. Oktober 1998. 77 s. [Elektronisk udgave (i pdf-format).] Ny, revideret udgave: 1999

 13. "Ophavsret og publicering på Internettet." I: Simon Heilesen (red.): At undervise med IKT. Samfundslitteratur. Kbh. 2000. S. 277 - 97.

 14. Ophavsret og beslægtede rettigheder. 1. Generel indføring. Hedehusene: NEW Information. 2005. 101 s. Rev. genoptryk okt. 2006.


Tilbage til Indholdsoversigt   A8. Administration og ledelse

 1. Universitetscentrets journal og arkiv som led i centrets informations- og dekumentationssystem. Rapport om udviklingen af et nyt journal- og arkivsystem for Roskilde Universitetscenter. Roskilde Universitetscenter, 1977. 157 s. + 47 s. bilag. [Med fyldig bibliografi].

 2. "Økonomi, omstilling og prioritering i forskningsbibliotekerne. Belyst ved et eksempel fra den virkelige verden." I: Lone Hansen (red.): Forskningsbibliotekernes ressourcer, hvordan var de - hvordan bliver de? Hvad gør vi? Rapport fra et seminar afholdt af Rigsbibliotekarembedet. Rigsbibliotekarembedets Skriftserie, nr.3. Kbh. 1990. S. 35 - 60.

 3. (Medforfatter) Draft ISO Standard on Library Performance Measures. ISO, Washington. 1996.

  Udabejdet af en arbejdsgruppe (WG4) under ISO TC46 SC8 (Library Statistics), bestående af Charles McClure (USA, formand), Geoffrey Ford (UK, næstformand), Roswitha Poll (BRD), Pierre Garbone (F), Thierry Giappiconi (F), John Willemse (SA), Jakob Harnesk (S), Libena Vokac (N), Svetlana Dmitrievna Kolgaeva (Rusl) og Niels Erik Wille (DK).

  Endeligt vedtaget 1997.

I alt 82 faglitterære arbejder.


Tilbage til Indholdsoversigt   B. Faglitterære oversættelser

 1. I.A.Richard: Litteraturkritikkens principper. Fiol-Biblioteket, Jørgen Paludans Forlag. Kbh. 1968. 250 s.

 2. Roman Jakobson: "Lingvistik og poetik." I: Vindrosen, 14.årg., nr. 7, 1967. S. 41 - 52.
     Genudgivet i let revideret form i: Bo Kampmann Walther (red.) Litteraturteoretisk antologi. Kbh. Gyldendal Uddannelse. 2001. s. 104 - 119.

 3. C.S.Lewis: "Om science fiction." I: Vindrosen, 15.årg., nr.6, 1968. S. 31 - 43.

 4. Karin Mårdsjö: Informér bedre om teknik. Teknisk Forlag, Kbh. 1987. 102 s.


Tilbage til Indholdsoversigt   


Sidst revideret Revideret d. 15.3.2012. new@ruc.dk